Mira Cerarja bi bil podprl, če …

 • bi svojo visoko etično držo znal uveljavljati tudi v konkretnih primerih, ko se je od njega zahteval pogum in pokončna drža;
 • bi imel vsaj kakšen indic za domnevo, da ima smisel za izbiro sodelavcev (tri leta Pahorjevega kadrovanja so bila dovolj);
 • bi se jasno zavzel za simbolno in pravno prekinitev s komunističnim režimom, za izločitev sodnikov in tožilcev, ki so sodelovali pri ukrepih zoper človekove pravice, in se jasno izrekel proti enostranskemu posiljevanju z imaginarijem, ki izhaja iz bivšega nedemokratičega režima;
 • bi imel vsaj osnovno vizijo ekonomskega razvoja;
 • bi predstavil konkretne ukrepe za ponoven zagon gospodarske aktivnosti;
 • bi ne žalil inteligence volivcev z banalnostmi svojega power point programa na srednješolski ravni;

 • bi iz njegovega programa iz stališč izhajalo, da razume, da socialna država potrebuje temeljito reformo, da bi lahko kvalitetno opravljala svojo osnovno funkcijo varnostne mreže za najšibkejše, ne pa disfunkcionalnega rentnega sistema za ohranjanje socialnega miru;
 • bi izkazal jasno željo po sistemskih reformah, predvsem v smislu opolnomočenja srednjega sloja in mlade populacije s pomočjo davčne razbremenitve in uvedbo delovne zakonodaje, ki bi težila k flexsecurity po danskem zgledu;
 • bi predstavil akcijski načrt za spodbujanje rodnosti, ki bi vseboval konkretne ukrepe za lajšanje ekonomskih bremen mladim družinam;
 • bi jasno razdelal svoja stališča glede državnega lastništva podjetij in podal jasen načrt, kako misli uvesti učinkovit in depolitiziran sistem korporativnega upravljanja za podjetja, ki bodo še naprej ostala v državni lasti;
 • bi znal ideje o prehodu v bolj inovativno družbo podkrepiti z realističnimi in pogumnimi ukrepi, ki gredo onkraj praznih puhlic;
 • bi se zavzemal za reformo lokalne samouprave z uvedbo pokrajin, ki bi prevzele tako nekatere pristojnosti občin kot številne pristojnosti države;
 • da bi nedvoumno obljubil, da se zgornje izvede brez dodatnih administrativnih stroškov;
 • bi se zavzel za takojšnjo reformo volilnega sistema z nadomestitvijo volilnih okrajev z absolutnim preferenčnim glasom;
 • bi obljubil za uvedbo absolutnega  preferenčnega glasu tudi za občinske svete, ki se volijo po proporcionalnem sistemu, tako da bi odločanje o tem, kdo jih predstavlja v organih lokalne samouprave, od strankarskih organov, ki sestavljajo liste, v celoti prešlo na občane;
 • bi se zavzel bodisi za ukinitev Državnega sveta bodisi za njegovo spremembo v voljeni (in ne imenovani) zgornji dom na način, da bi funkcionalno opravljal vlogo nadzora nad državnozborsko večino;
 • bi se zavzel za liberalizacijo zakonodaje, tako da bi preprečevala pretirane sodne posege v svobodo govora;
 • bi se zavzel za uvedbo poskusnih mandatov za sodnike in za učinkovit sistem neodvisnega institucionalnega nadzora nad delovanjem sodstva;
 • bi nedvoumno podprl gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne;
 • bi se zavzel za celostno sistemsko reformo prostorske politike, ki bi po eni strani omogočila hitrejšo gradnjo poslovnih in industrijskih objektov v za to določenih območjih, varoval kmetijske površine in omogočil ohranitev krajinske, arhitekturne in kulturne dediščine slovenskega podeželja in mest;
 • bi se zavzel za liberalizacijo visokošolskega sistema, z enakovrednim tretmajem za zasebne univerze, ob hkratni uvedbi pravičnega, a rigoroznega sistema akreditacij;
 • bi predstavil načrt za zagotavljanje odličnosti v visokem šolstvu, ki bi vključeval odmik od politike spodbujanja masovnega vpisa;
 • bi svoje puhlice o zagotavljanju enakih možnosti podprl z razdelanim programom za pomoč otrokom iz socialno ogroženih skupin, vključno s finančno shemo prerazdelitve sredstev znotraj neučinkovitega sistema socialnih pomoči ter reformo sistema nabav učbenikov in delovnih zvezkov (ki sedaj deluje kot prikrito izčrpavanje družin za namene subvencioniranja založništva);
 • bi predstavil načrt temeljite reforme programov za integracijo romske populacije;
 • bi predstavil temeljit akcijski načrt integracije priseljenske populacije v slovensko družbo, ki bi bil sestavljen za primere povečanja pritoka priseljencev iz drugih držav in ki bi vključeval pozitivne in preverjene prakse iz ostalih zahodnoevropskih držav; načrt bi bil usmerjen k aktivnemu preprečevanju morebitnih etničnih trenj, kakor se pojavljajo ponekod na Zahodu;
 • bi se zavzel za reforme v kulturni politiki, kakor jih predlaga Vesna Čopič;
 • bi obljubil oblikovanje neodvisne, nazorsko uravnovešene in visoko kvalificirane komisije, ki bi razčistila vse obtožbe o političnih pritiskih v sodbi o aferi Patria;
 • bi obljubil, da se bo takoj po morebitni izvolitvi za mandatarja sestal s predstavniki Odbora 2014 in skušal oblikovati skupni akcijski načrt postopne državljanske pomiritve;
 • bi se zavzel za zakon, ki bi po španskem zgledu uredil odstranitev javnih spomenikov, ki poveličujejo nekdanji nedemokratični režim in/ali revolucijo, pri čemer bi bili izvzeti oz. zaščiteni spomeniki NOB; zakon bi hkrati (prav tako po španskem zgledu) zahteval preimenovanje vseh ulic, poimenovanih po posameznikih in enotah, ki so hudo in sistematično kršile človekove pravice, na podlagi mnenja neodvisne zgodovinarske komisije;
 • bi se zavzel za zakon, ki bi nekdanjim sodelavcem Službe državne varnosti prepovedoval opravljanje katerekoli funkcije v vseh treh vejah oblasti, kakršnekoli koncesionarne dejavnosti in diplomatske funkcije; zakon bi veljal tudi za visoke funkcionarje nekdanje ZKS oz. ZKJ;
 • bi nedvoumno nasprotoval ustavnemu statusu za nove, neavtohtone manjšine;
 • bi se jasno obvezal, da njegova stranka ne bo podprla nobene zakonske ureditve, ki je bila v zadnjih 10. letih zavrnjena na (veljavnem) referendumu;
 • bi izpostavil, da bo glede zgornjega naredil izjemo pri zakonu o malem delu, ki ga bo vrnil v proceduro, vendar kot del širše reforme trga dela, ki bo omogočala alternativne oblike zaposlitve za tiste, ki si tega želijo, in hkrati učinkovito preprečevala njihovo zlorabo;
 • bi se zavzel za radikalno reformo sistema študentskega predstavništva, z ukinitvijo korporativnega modela in uvedbo prostovoljnega članstva v študentskih organizacijah;
 • bi se zavzel za reformo sistema subvencij študentske prehrane, ki bo namesto v nepotrebno prikrito subvencioniranje gostinske dejavnosti osredotočena na socialno šibkejše in bo študentom omogočala  dostop do zdrave prehrane;
 • bi med infrastrukturnimi projekti dal prednost modernizaciji železnic, po možnosti z vstopom tujega strateškega partnerja;
 • bi se zavzel za učinkovit sistem varstva kulturne in naravne dediščine na Slovenskem;
 • bi predstavil dodelano vizijo ravnanja z vodnimi viri in jo postavil kot eno od strateških prioritet Slovenije;
 • bi se zavzel za učinkovit sistem davčnih olajšav za donacije ter investicije v kulturo, znanost in umetnost po ameriškem zgledu;
 • bi se zavzel za uvedbo državljanske vzgoje v srednje šole, ki bi dijake poučevala o temeljnih vrednotah demokratičnega sobivanja, jih seznanila glede delovanja političnega sistema, urila v veščinah strpnega in racionalnega argumentiranja stališč, ter jim predstavila zgodovino slovenske demokratične tranzicije in osamosvojitve;
 • bi se zavzel za infrastrukturno, kadrovsko in strokovno nadgradnjo Študijskega centra za narodno spravo, po katerem bi se slednji preoblikoval v pravi znanstveni inštitut za kritično zgodovinsko raziskovanje komunističnega obdobja in tranzicije (če bi se med tem procesom njegovo rahlo orwellovsko ime spremenilo v kaj bolj nevtralnega, bi s tem vsaj deloma pomiril levičarje, avtorju tega seznama pa izpolnil osebno kaprico);
 • bi se zavzel za spoštovanje strokovne odličnosti in nazorske pluralnosti pri imenovanju v vodstev kulturnih in znanstvenih zavodov;
 • bi predstavil podroben, razdelan načrt debirokratizacije in modernizacije javne uprave, s poudarkom na odstranjevanju nepotrebnih administrativnih ovir  za gospodarske investicije;
 • bi skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu postavil kot eno prioritet svojega mandata;
 • bi predstavil ekipo, ki bi znala izvesti vse naštete naloge;
 • bi iz sestave te ekipe smel sklepati, da se bodo njegovi ljudje znali učinkovito upirati lobiranju s strani paradržavnih interesnih skupin;
 • bi se njegov politični projekt razvil »od spodaj navzgor«, iz dejavne, razvejane in transparentne državljanske pobude v lokalnih sredinah;
 • bi vsaj v polovico izvoljivih volilnih okrajev postavil kompetentne in profilirane kandidate, z visokim moralnim in poklicnim ugledom v lokalnih okoljih;
 • bi v mojem volilnem okraju ne kandidiral osebe, ki je diametralno nasprotje zgornjega opisa;
 • bi njegova stranka ne imela tako butastega imena.

 

Če bi ustrezal vsemu temu, bi mi bil Cerarjev politični projekt čisto simpatičen. To bi še vedno bila zmerna socialno-liberalna paradigma – a če bi vsebovala zgoraj naštete točke, mislim, da bi tudi konservativci lahko shajali z njo brez prevelikih težav …

Advertisements

One thought on “Mira Cerarja bi bil podprl, če …

 1. Pingback: kritika konservativna: Cerarja bi bil podprl, če … - Časnik

Prosimo, upoštevajte, da so komentarji namenjeni civizirani izmenjavi mnenj

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s